Skoolgelde

Tydens die jaarlikse Begrotingsvergadering soos gehou op 19 Oktober 2020, is onder andere die volgende besluite deur die ouergemeenskap bekragtig:

  • Dat skoolgeld volgens die bepalings van Artikel 38 en 39 (1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) vasgestel en gehef sal word;
  • Dat alle ouers verplig sal wees om skoolgeld te betaal tensy hulle volgens die wetgewing kwalifiseer vir vrystelling EN aansoek doen vir vrystelling;
  • Dat ouers wat aanvoer dat hulle op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling aanspraak maak, skriftelik daarvoor aansoek moet doen voor 28 Februarie 2021;
  • Tensy vooraf met die skool gereël, word die volle bedrag uitstaande skoolgeld vir die jaar onmiddellik betaalbaar indien enige paaiement nie op of voor die die 3de van elke maand betaal is nie (as die 3de dag van die maand oor ‘n naweek val, dan voor of op die Vrydag vóór die naweek);
  • Neem asb. kennis dat Emmie Kleutertuin se geld apart van Laerskool Emfulenipark hanteer word.

Skoolfonds 2021

Gr 1 tot Gr 7: R 1 000.00 x 11 maande = R 11 000.00 + R 500.00 (instandhoudingsfooi) betaalbaar in Januarie = R 11 500.00 per leerder, per jaar.

Die 1ste paaiement van R 500.00 + R 1 000.00 = R 1 500.00, is betaalbaar

teen 7 Januarie 2021 en daarna R 1 000.00 per maand op die 1ste

van elke maand vanaf Februarie tot November 2021.

Spaar R 700.00 per leerder indien die volle bedrag (skoolfonds en instandhoudingsfooi) vir die jaar voor einde Januarie 2021 betaal word:


GRAAD R en RR: R 1 100.00 x 11 maande = R 12 100.00 + R 500.00 (instandhoudingsfooi) betaalbaar in Januarie = R 12 600.00 per leerder, per jaar.

Geen afslag vir vooruitbetaling.

Die 1ste paaiement van R 500.00 + R 1 100.00 = R 1 600.00 is betaalbaar teen 7 Januarie 2021 en daarna R 1 100.00 per maand op die 1ste van elke maand vanaf Februarie tot November 2021.


Bankbesonderhede

Laerskool Emfulenipark

ABSA

Tjekrekening no. 530 492 567

Takkode: 632 005

At the annual Budget Meeting held on 19 October 2020 the parent community agreed upon inter alia the following decisions:

  • That school fees are to be determined and paid according to the South African Schools Act (1996), Article 38 and 39(1);
  • That all parents are obliged to pay the school fees unless they qualify for exemption AND apply for exemption;
  • That parents who claim that they qualify for partial or full exemption should apply in writing for exemption before 28 February 2021;
  • Unless other arrangements were made with the school, the full outstanding annual amount becomes payable immediately if any installment is not paid by the 3rd of every month (if the 3rd day of the month falls on a weekend, then on or before the Friday before the weekend);
  • Please note that the fees for the Emmie Pre-School are handled separately from Emfulenipark Primary.

SCHOOL FEES 2021

Gr 1 to Gr 7: R 1 000.00 x 11 months = R 11 000.00 + R 500.00 maintenance fee

= R 11 500.00 per learner, per annum.

The 1st instalment of R 500.00 + R 1 000.00 = R 1 500.00, is due on the 7th of January 2021, and thereafter R 1 000.00 on the 1st of each month from February to November 2021. 

Save R 700.00 per learner if the full amount (school fee and registration fee) for the year is paid before the end of January 2021:


Grade R and Grade RR: R 1 100.00 x 11 months = R 12 100.00 + R 500.00 maintenance fee

R 12 600.00 per learner, per annum.

No discount is given.

The 1st instalment of R 500.00 + R 1 100.00 = R 1 600.00 is due on the 7th of January 2021, thereafter R 1 100.00 on the 1st of each month from February to November 2021.


BANKING DETAILS

Laerskool Emfulenipark

ABSA

Cheque Account no. 530 492 567

Branch Code: 632 005