Skoolgelde

Tydens die jaarlikse Begrotingsvergadering soos gehou op 6 November 2018, is onder andere die volgende besluite deur die ouergemeenskap bekragtig:

  • Dat skoolgeld volgens die bepalings van Artikel 38 en 39 (1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) vasgestel en gehef sal word;
  • Dat alle ouers verplig sal wees om skoolgeld te betaal tensy hulle volgens die wetgewing kwalifiseer vir vrystelling EN aansoek doen vir vrystelling;
  • Dat ouers wat aanvoer dat hulle op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling aanspraak maak, skriftelik daarvoor aansoek moet doen voor 28 Februarie 2019;
  • Tensy vooraf met die skool gereël, word die volle bedrag uitstaande skoolgeld vir die jaar onmiddellik betaalbaar indien enige paaiement nie op of voor die die 3de van elke maand betaal is nie (as die 3de dag van die maand oor ‘n naweek val, dan voor of op die Vrydag vóór die naweek);
  • Neem asb. kennis dat Emmie Kleutertuin se geld apart van Laerskool Emfulenipark hanteer word.

Skoolfonds 2019

Gr 1 tot Gr 7: R 870.00 x 12 maande = R 10 440.00 per kind

Spaar 1 paaiement indien die volle bedrag vir die jaar voor einde Januarie 2019 betaal word:

R 870.00 x 11 maande = R 9 570.00 per kind


GRAAD R en RR: R 970.00 x 11 maande = R 10 670.00 per kind

Geen afslag vir vooruitbetaling.

Die eerste paaiement is betaalbaar as die skool open in Januarie en daarna op die 1ste van Februarie tot November 2019.


Bankbesonderhede

Laerskool Emfulenipark

ABSA

Tjekrekening no. 530 492 567

Takkode: 632 005

At the annual Budget Meeting held on 6 November 2018 the parent community agreed upon inter alia the following decisions:

  • That school fees are to be determined and paid according to the South African Schools Act (1996), Article 38 and 39(1);
  • That all parents are obliged to pay the school fees unless they qualify for exemption AND apply for exemption;
  • That parents who claim that they qualify for partial or full exemption should apply in writing for exemption before 28 February 2019;
  • Unless other arrangements were made with the school, the full outstanding annual amount becomes payable immediately if any installment is not paid by the 3rd of every month (if the 3rd day of the month falls on a weekend, then on or before the Friday before the weekend);
  • Please note that the fees for the Emmie Pre-School are handled separately from Emfulenipark Primary.

SCHOOL FEES 2019

Gr 1 to Gr 7: R 870.00 x 12 months = R 10 440.00 per child

Save 1 month’s installment if the full amount for the year is paid before the end of January 2019:

R 870.00 x 11 months = R 9 570.00 per child


Grade R and Grade RR: R 970.00 x 11 months = R 10 670.00 per child

No discount is given.

The first payment is due when the school opens in January and on the 1st of each month from February to November 2019.


BANKING DETAILS

Laerskool Emfulenipark

ABSA

Cheque Account no. 530 492 567

Branch Code: 632 005